Onze algemene voorwaarden

We zijn blij dat je de tijd neemt om onze algemene voorwaarden door te nemen. Daarin leggen we uit wat je van ons kunt verwachten en wat niet. Weinig ondernemers worden blij van ingewikkelde juridische teksten, dus onze voorwaarden zijn zo helder en beknopt mogelijk. Heb je toch een vraag over de niet-zo-kleine lettertjes? Dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Artikel 1. Definities

We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

 • BUNNI: de besloten vennootschap BUNNI B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6921 RZ) Duiven aan Impact 2;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van BUNNI;
 • Dienst: een dienst die op de Website aangeboden wordt door BUNNI, specifiek het aanbieden van toegang tot een online boekhoudplatform waarop Klant de financiële administratie kan beheren en bijhouden;
 • Inloggegevens: de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het aanmaken van een account op de Website;
 • Klant: de rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en BUNNI die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij BUNNI koopt;
 • Privacy Statement: de privacyverklaring van BUNNI die te vinden is op de Website;
 • Website: de website van BUNNI waarop de Dienst wordt aangeboden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BUNNI op de Website, het gebruik van de Website en op elke Overeenkomst die via de Website tot stand is gekomen, inclusief alle reeds afgesloten Overeenkomsten.
 2. BUNNI behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen zijn ook van toepassing op Overeenkomsten die reeds zijn afgesloten, maar we zorgen ervoor dat ze wijzigingen Klant niet benadelen zonder expliciete toestemming. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn altijd te vinden op de Website. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst tussen de Klant en BUNNI. BUNNI wijst dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Aanbod en Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het aanmaken van een account bij en/of doorlopen van het bestelproces van BUNNI.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door BUNNI na een bestelling worden herroepen.
 3. BUNNI is niet gebonden aan tikfouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Gebruik en Beschikbaarheid van de Dienst

 1. BUNNI biedt een online boekhoudplatform waarop gebruikers zelfstandig hun financiële administratie kunnen beheren en bijhouden. Hoewel BUNNI ondersteuning biedt bij vragen over het gebruik van de software, levert BUNNI geen boekhoudkundig of fiscaal advies.
 2. Eventuele tips of informatie verstrekt door BUNNI’s ondersteuningsteam zijn bedoeld als algemene richtlijnen en mogen niet worden gezien als vervanging voor professioneel advies.
 3. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens en moeten zich ervan bewust zijn dat de prestaties en berekeningen van BUNNI afhankelijk zijn van de correctheid van deze gegevens. BUNNI streeft naar maximale beschikbaarheid van haar diensten, maar kan niet garanderen dat de software te allen tijde en op alle apparaten foutloos functioneert.

Artikel 5. Prijs en Betaling

 1. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven. Btw is niet inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan kiezen voor een maandelijkse of jaarlijkse vooruitbetaling van het abonnement. Opzeggen van het abonnement is mogelijk zonder opzegtermijn en kan schriftelijk of direct vanuit het BUNNI-account.
 3. Opzeggingen moeten worden gedaan voor de datum van de eerstvolgende betaling om verlenging te voorkomen. BUNNI betaalt Klant geen restitutie als het abonnement vroegtijdig wordt opgezegd.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of BUNNI niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of BUNNI een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan BUNNI de vordering uit handen geven. In dat geval komen door BUNNI gemaakte kosten voor rekening van Klant, welke worden begroot op 15% van de hoofdsom, dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.
 6. BUNNI behoudt zich het recht op de prijs van Dienst te wijzigen en laat eventuele prijswijzigingen minimaal 6 weken van te voren weten. Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde prijs, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 6. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan BUNNI verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacybeleid van BUNNI en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van BUNNI is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.
 2. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
  1. Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
  2. Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  3. Redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  4. Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Klant moet maken om de prestatie van BUNNI te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 3. BUNNI is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen, en overige soortgelijke financiële verliezen evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.
 4. Voor zover BUNNI aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat Klant heeft betaald voor de Dienst in het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan.
 5. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van externe kopieën van de administratie, conform de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 8. Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.